icon phone

Vraag hier jouw bezoek aan

Ondergrondse autostandplaats in kleinschalige residentie. - te huur - € 60

Stokteloopstraat 37, 2400 Mol

MILLE P
Gegevens
Inkomen
Extra informatie
Documenten
Bevestigen

Partij 1

Partij 2

Partij 1

Partij 2

(pdf of jpg / max. 2mb)
(pdf of jpg / max. 2mb)
(pdf of jpg / max. 2mb)
(pdf of jpg / max. 2mb)
(pdf of jpg / max. 2mb)
(pdf of jpg / max. 2mb)
(pdf of jpg / max. 2mb)

De huurder verklaart zich akkoord met volgende huurvoorwaarden: Bij ondertekening van een huurovereenkomst dient de huurder aan volgende zaken te voldoen:

  • Betaling van de 1ste maand huur + maandelijkse lasten (indien van toepassing)
  • Openen van een huurwaarborgrekening, ten belope van 3 maanden huur, dit bedrag wordt geplaatst op een geblokkeerde rekening.
  • Opmaak van een plaatsbeschrijving: De huurder verklaart zich akkoord dat er een plaatsbeschrijving aangevraagd wordt voor een in- en uittrede door een deskundige aangeduid door Stef Proost. De kosten hiervan worden voor het tekenen van de huurovereenkomst rechtstreeks betaald aan de deskundige, door beide partijen, ieder voor de helft.
  • Voorleggen van een bestendige opdracht voor de betaling van de huur en een kopie van de brandpolis

Bij de intrede in het gehuurde goed en uiterlijk bij de ontvangst van de sleutels:

  • Bewijs leveren van afsluiting huurdersaansprakelijkheidsverzekering (met ingang vanaf de startdatum van de huur of eerdere terbeschikkingstelling)
  • Bewijs leveren van maandelijkse huurbetaling via doorlopende bankopdracht.
  • Bewijs leveren van betaling van de eerste maand huur.
  • Bewijs leveren van de betaling van de plaatsbeschrijving.

Bij de uittrede van het gehuurde goed en uiterlijk bij de ontvangst van de sleutels:

  • Geldig en goedgekeurd onderhoudsattest verwarmingsketel
  • Gepoetst afleveren van het onroerend goed


Artikel 4, §1, 3° van de privacywet stelt dat persoonsgegevens "toereikend, ter zake dienend en niet overmatig dienen te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt".

In de aanbeveling nr. 01/2009 van 18 maart 2009 aan de verhuurders en vastgoedmakelaars betreffende de verwerking van gegevens van kandidaat-huurders heeft de privacycommissie in randnummer 26 dit als volgt gepreciseerd: "De beoordeling van de proportionaliteit van de bedoelde gegevens varieert naargelang het stadium van het verhuurproces. Sommige informatie (bijv. naam en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres) kan inderdaad (vaak mondeling) meegedeeld worden tijdens een eerste contact met het oog op het organiseren van een plaatsbezoek of zelfs in bepaalde omstandigheden, om een grotere veiligheid bij de bezoeken te verzekeren. Andere informatie mag echter slechts ingezameld worden in een later stadium: informatie die noodzakelijk is voor de eindselectie van de kandidaten (bijv. inlichtingen over de solvabiliteit, over de vestiging in België) of voor de opmaak van het huurcontract (bijv. leeftijd van de medehuurder, adres) en voor de vastlegging van bepaalde kosten (bijv. aantal en leeftijd van bezetters van het gehuurde goed)."

* Het invullen van deze bezoekaanvraag verleent u geen rechten. De aanvraag betekent enkel dat u zich kandidaat stelt om het betreffende eigendom te bezoeken.

facebook chat